Algemene voorwaarden Durasun

Algemene voorwaarden Durasun

Artikel 1 – Toepassing algemene voorwaarden

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de klant door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan DURASUN BVBA (BTW BE 0828 757 013), met maatschappelijke zetel te Schipperstraat 5 in 3945 Ham, (hierna: “Durasun”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, pre contractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen DURASUN BVBA en de klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): 

 1. de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst;
  2. de schriftelijke orderbevestiging;
  3. de bijzondere voorwaarden van toepassing op de betreffende overeenkomst;
  4. de AV;
  5. de Unidroit Principles;
  6. het Belgische recht. 

Durasun wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Durasun uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekend. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit de AV doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van één of een deel van de clausules van de AV, zullen Durasun en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de AV. Durasun kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. De Nederlandstalige versie van de AV is de enige authentieke.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: Durasun BVBA, Schipperstraat 5, 3945 Ham – BTW BE 0828.757.013
 • De klant: iedere persoon die, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en/of voor rekening van een derde, een beroep doet op DURASUN BVBA
 • Diensten: de door de klant bij DURASUN BVBA bestelde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de plaatsing, de installatie en het onderhoud van de goederen.
 • Goederen: de door de klant, overeenkomstig de bijzondere overeenkomst, offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, bestelde goederen.
 • Klachtenbrief: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke opdrachtbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en diensten, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet conformiteit en/of het gebrek

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Durasun zijn 30 kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding of offerte geldig tenzij de aanbieding of offerte een andere termijn vermeldt.
2.2 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de klant mogelijk te maken.  Als Durasun gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van aangeboden goederen en/of diensten.  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte binden de ondernemer niet.
2.3 Elke offerte bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Durasun in rechte te verbinden, het order van de klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Durasun met de uitvoering start. Durasun is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.
2.5 Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door Durasun schriftelijk werden aanvaard.  De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
2.6 Durasun kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Durasun vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant.
2.7 Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen, dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herberekend.
2.8 Alle vermeldingen betreffende subsidies, premies, opbrengsten, voordelen en dergelijke zijn indicatief en verbinden Durasun niet.

 

Artikel 3 – Prijs en modaliteiten van betaling

3.1 Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheid taksen vallen ten laste van de klant.  Het toepasselijk BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de klant.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te kijken of het juist BTW-tarief is toegekend.  Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het factuurbedrag incl. BTW gewijzigd.
3.2 Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten.
3.3 De facturen zijn contant betaalbaar aan Durasun.
3.4 De prijs is betaalbaar op volgende wijze:

Voor een volledige installatie: 40% voorschot binnen 7 kalenderdagen na datum van ondertekening van het contract.  60% binnen 7 kalenderdagen na afwerking en aansluiting van de omvormer van de installatie. 

Voor een volledige of gedeelte zelf plaatsing:
In geval van afhaling: 10% bij bestelling en 90% bij afhaling
In geval van levering: 100% bij bestelling

3.5 Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies optredende tussen de ondertekening van de offerte of bijzondere overeenkomst enerzijds en de definitieve levering anderzijds, kan Durasun de overeengekomen prijs evenredig verhogen.
3.6 Wijzigingen kunnen geen recht tot vergoeding doen ontstaan lastens Durasun
3.7 Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief.  Alle gepresteerde werken worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud.  De betreffende prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur.  Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren of indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8u werkuren presteren, gelden hogere prijzen.
3.8 De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatie bedragen.  Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op de vraag van de klant, en worden dus als dusdanig aangerekend aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
3.9 Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van Durasun en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen

3.10 Durasun kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van Durasun volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan.
3.11 Voor orders met een waarde vanaf € 10.000, exclusief BTW, kan Durasun voorafgaand een bankgarantie vragen
3.12 . Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: 

 • geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; 
 • is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd Durasun’s recht om hogere schade te bewijzen;
 • is de klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de klant onmiddellijk opeisbaar; 
 • heeft Durasun bovendien het recht al het materiaal, inclusief de goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstart kost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen;
 • behoudt Durasun zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de klant aan Durasun werden toevertrouwd of door Durasun werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan Durasun verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden goederen

3.13 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. Durasun behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.
3.14 Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 10 kalenderdagen per aangetekende klachtenbrief worden meegedeeld met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die Durasun in staat stellen volledig kennis te nemen van zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur.
3.15 Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen betalingsplan bij de betreffende overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van factuur, door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeldt op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinnering gestuurd aan de klant. Indien de betaling alsnog niet gebeurd binnen 7 kalenderdagen na de eerste herinering, zijn bij een tweede herinnering 15€ administratieve kosten van toepassing en 1% per maand aan intrestkosten op het volledige bedrag te rekenen vanaf de factuurdatum.
3.16 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen.
3.17 Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan.
3.18 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Durasun en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking
3.19 In geval van enige verandering in de toestand van de klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant kunnen schaden, houdt Durasun zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de klant op te schorten tot het ogenblik dat de klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Durasun om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Bij aankoop van goederen van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ondertekening van de overeenkomst.
4.2 Bij levering van goederen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Durasun bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product met alle geleverde toebehoren, en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Durasun retourneren, conform de door Durasun verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

5.1 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Durasun dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen
5.2 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.3 Indien de goederen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Durasun niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren.
5.4 Indien de klant na afloop van deze termijn afziet van zijn aankoop zal er een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de offerte, met een minimum van 500 euro, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Durasun en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De opzeg dient te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden naar de maatschappelijke zetel en ter attentie van Durasun.

Artikel 6 – Uitvoeringovereenkomst

6.1 De verbintenissen van Durasun beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering (naar best vermogen) van de bijzondere overeenkomst of indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging.  Durasun gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.
6.2 Durasun verbindt zich ertoe voor de levering van de goederen en/of diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben.
6.3 Durasun beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren.  De klant kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van Durasun om de opdracht uit te voeren.
6.4 De klant draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan Durasun aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, en/of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de levering van de goederen en/of diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan Durasun.  De klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde documentatie en informatie.
6.5 Durasun mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige onderdelen leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht.
6.6 Durasun is gerechtigd, op kosten van de klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
6.7 Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan Durasun de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat de klant zich hiervoor op Durasun kan verhalen.
6.8 Durasun zal streven naar een leveringstermijn van 80 werkdagen, vanaf de datum van betaling voorschot, waarbij onder meer volgende dagen niet als werkdagen worden beschouwd (niet-limitatieve opsomming): dagen waarop de weersomstandigheden de levering van de goederen en/of diensten onmogelijk maken, evenals zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.  De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit.
6.9 In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen Durasun en de klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.  Durasun heeft het recht de goederen en/of diensten in verschillende delen te leveren.  Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijk noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding.  Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen.
6.10 Durasun is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant of enige andere reden.
6.11 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Durasun zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.  De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Durasun.
6.12 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Durasun tot het moment van afhaling van de klant of bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Durasun gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
6.13 Indien wordt overeengekomen dat de klant de goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico en op de door Durasun aangegeven tijd en plaats.
6.14 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Durasun kenbaar heeft gemaakt.
6.15 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet kan doorgaan als gevolg van omstandigheden eigen aan de wil van de klant, is de klant gehouden om Durasun hiervan minstens 48 uur op voorhand te verwittigen per post of per e-mail ([email protected]).  Bij gebrek aan dergelijke verwittiging zal er een vergoeding gevraagd worden, deze kan minimaal € 150,- euro bedragen.

6.16 Durasun mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de klant de reservatie van goederen die na 3 maanden niet zijn afgehaald te annuleren.  Hiervoor zal er ook een forfaitaire vergoeding van 10% van het totale bedrag van de eindfactuur, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Durasun en tenzij schriftelijk bewijs van meerschade.’ Dit bedrag geldt als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg.

Artikel 7 – Oplevering

7.1 Wanneer de werken voltooid zijn, wordt de geplaatste installatie opgestart.  Het opstarten van de installaties staat gelijk met een oplevering van de werken en impliceert dan ook de aanvaarding van de werken.  Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden waarvan de waarde minder dan 10% van het factuurbedrag beloopt kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.  Indien opmerkingen geformuleerd worden met betrekking tot de uitgevoerde werken worden deze genoteerd bij oplevering van de werken in een proces-verbaal van de oplevering.  De aldaar genoteerde opmerkingen worden opgelost binnen een termijn die tussen partijen onderling afgesproken wordt, dan wel een redelijke termijn.
7.2 De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door fabrikant verstrekte waarborgen en binnen de door de fabrikant gestelde voorwaarden.
7.3 Na de oplevering is Durasun nog enkel aansprakelijk, te rekenen vanaf de datum van oplevering gedurende een waarborgtermijn van 4 maanden voor de verborgen gebreken, waarmee de uitgevoerde werken zouden behept zijn en die binnen die periode aan het licht komen.

Artikel 8 – Eigendom en risico

8.1 De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.
8.2 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van Durasun en is de klant er slechts houder van totdat de prijs volledig betaald is.  Durasun mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen.  Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant nadat deze al wat hij op grond van de overeenkomst aan Durasun verschuldigd is, volledig heeft voldaan.  Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.  Wanneer Durasun dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3e werkdag na de verzending ervan.

Artikel 9 – Veiligheidscoördinatie

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld.  Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 10 -Energieprestatieregelgeving

Durasun kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Durasun of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Durasun. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.  Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Durasun.  De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 12 – Herstelling, klachten en garantie

12.1 Alle materialen geleverd en geplaatst door Durasun zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden geleverd door de leverancier van de materialen.
12.2 Alle garanties zijn geldig indien de installatie als een goede huisvader onderhouden wordt.  Indien er werken aan de zonnepaneleninstallatie uitgevoerd worden, uitgezonderd osmosereiniging door een gespecialiseerde firma, dienen deze door Durasun uitgevoerd te worden, dit om de garantie te behouden.  Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden kan Durasun in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden.
12.3 De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van Durasun of diens onderaannemer).  Indien dit wel zou gebeuren zal Durasun in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden.  Alsook draagt Durasun in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door Durasun.
12.4 Geen garantie geldt op technische onderdelen die bedoeld zijn om regelmatig te worden vervangen en/of normale slijtage onderhevig zijn.
12.5 De klant moet onmiddellijk bij de levering van de goederen en/of diensten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze verificatie heeft onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): juiste goederen en/of diensten, volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de klant onmiddellijk ter kennis brengen aan Durasun door middel van een klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de geleverde goederen en/of diensten te aanvaarden als overeengekomen.
12.6 De klant moet de geleverde goederen en/of diensten binnen de 48 uur na oplevering grondig keuren.
12.7 De klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen indien hij Durasun niet per klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 48 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur.
12.8 In geval van tijdige en correcte melding zal Durasun naar eigen keuzen en inzicht:
a. (een deel van) de goederen en/of diensten vervangen en/of corrigeren
b. het foutief gedeelte a rato crediteren aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging.
Een (gedeeltelijke) vervanging en/of correctie kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Klachten ontheffen de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.  De klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.
12.9 Durasun is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de klant meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de klant en/of een derde aan de goederen worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de goederen en/of voor het niet- naleven door de klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant vrijwaart Durasun volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader. Durasun is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door Durasun aangegane polis BA-uitbating overstijgt. De klant zal Durasun volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of de AV. De klant zal Durasun volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplichten. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen Durasun en de klant, mag de klant in geen geval de zaken terugsturen of eigenhandig de-installeren, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. Durasun behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Indien Durasun door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Durasun alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen zonder dat Durasun in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Durasun tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
13.2 Overmacht wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd als elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Durasun en die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, worden beschouwd als een geval van overmacht. (bvb. ongeval, brand, epidemieën en pandemieën, faillissement, stakingen en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, stockbreuk,…)  Dit zowel bij Durasun, bij zijn onderaannemers als bij de leveranciers.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Durasun verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.  Alle prestaties van Durasun zijn middelenverbintenissen.  Durasun is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering en/of schade te wijten aan door klant toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Durasun.
14.2 Durasun kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade zoals bv. winst verlies, verlies van verhoopte besparingen, genotsderving en gebruiksderving van goederen, inkomstenderving, verhoogde operationele kosten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van subsidie-, financierings- of andere overheidsmaatregelen.  Alle informatie die Durasun meedeelt op vlak van overheidstegemoetkomingen is van louter informatieve aard en bindt Durasun geenszins.
14.3 De aansprakelijkheid van Durasun met betrekking tot de aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten naar keuze van Durasun.  De totale aansprakelijkheid van Durasun zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Durasun werd betaald voor de goederen en diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
14.4 Durasun vrijwaart de klant tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Durasun zelf of van haar ondergeschikten of van door hun ingeschakelde onderaannemers, zoals installateurs.

Artikel 15 – Verbreking

Als de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken dan is deze conform art. 1974 gehouden Durasun schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, arbeid en al wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 15% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van Durasun om de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 16 – Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Durasun en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17– Bescherming van persoonsgegevens

De klant geeft aan Durasun de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Durasun aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen Durasun en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Durasun meer wenst te ontvangen, dient de klant Durasun hiervan op de hoogte te brengen.  Durasun erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forum

Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Durasun zich bevindt bevoegd.  Het Belgische recht is van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Specifieke voorwaarden “DHZ maar met aansluiting van de installatie op de meterkast door Durasun”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht.

De volgende voorbereidingen dienen door de klant te worden voldaan voor het bezoek van de technieker die de aansluiting komt uitvoeren:

 • De omvormer(s) dient aan de muur te zijn bevestigd.
 • De DC- of solarkabels van de zonnepanelen naar de omvormer dienen, met voldoende lengte, klaar te liggen aan de omvormer.  De MC4 stekkers dienen op de solarkabels te zijn bevestigd.
 • De DC- of solarkabels dienen aangesloten te zijn op de zonnepanelen, anders is het onmogelijk om de omvormer in te stellen.
 • De aardingskabel dient, met voldoende lengte, klaar te liggen aan de zekeringkast of aan de aardingsonderbreker.
 • De AC/wisselstroom kabel dient, met voldoende lengte, klaar te liggen tussen de omvormer en de zekeringkast waar deze moet worden aangesloten.

Indien deze voorzieningen niet zijn getroffen, kan de installatie niet worden aangesloten en worden in dienst gesteld.  De verplaatsingskosten worden hiervoor dan ook in rekening gebracht aan de klant.  Er kan een nieuwe afspraak worden ingepland tegen betaling van het op dat ogenblik geldende tarief.  

De aardingsweerstand wordt gemeten en meegedeeld aan de klant.  Indien deze niet conform is, met andere woorden de weerstand is hoger dan 30 Ohm, dient de klant ervoor te zorgen dat deze conform wordt gemaakt voor de keuring.  De klant is verantwoordelijk voor een elektrische installatie in de woning/gebouw, conform AREI richtlijnen.  Indien na levering de elektrische installatie niet AREI wordt goedgekeurd, doordat de elektrische installatie in de woning, los van de bestelling, niet voldoende is dan zijn de kosten voor herstel en herkeuring voor de rekening van de klant.

De AREI keuring dient te gebeuren op de met Durasun afgesproken datum.  De datum hiervoor kan maximaal één maal verplaatst worden, zo niet worden er een administratieve kost van € 500,- aangerekend.

Artikel 21 – Specifieke voorwaarden “Volledige installatie door Durasun”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht.

Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnepanelen mogelijk te maken (bvb. vervangen van dakpannen, vervangen van dakconstructie, dakisolatie,…) zijn niet in de offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant. De klant is gehouden nieuwe dakbedekking uniform aan de bestaande dakbedekking (bv. pannen, profielplaten, EPDM, enz) ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande dakbedekking, de installateurs toe te laten deze te vervangen. Indien de klant geen uniforme nieuwe dakbedekking voorziet, kan Durasun onmogelijk het dak waterdicht achterlaten en zal de klant onmogelijk waterschade op Durasun kunnen verhalen.

Indien bij plaatsbezoek blijkt dat het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen kan er een nieuwe offerte moeten worden opgesteld of kan de voorgaande offerte moeten worden aangepast.  Deze nieuwe offerte of aanpassing vervangt dan alle eerder opgemaakte offertes.  Deze offerte dient dan opnieuw getekend te worden door de klant.  De klant heeft dan een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om deze aanpassing of nieuwe offerte te tekenen of te annuleren.  Het eventueel betaalde bedrag wordt dan in mindering gebracht of terugbetaald.

Indien bij plaatsbezoek blijkt door een meting dat de aardingsweerstand onvoldoende is (groter dan 30 Ohm) en er dus een extra aardingspunt voorzien dient te worden, dient de klant ervoor te zorgen dat deze conform wordt gemaakt voor de keuring.  Werd dit niet in orde gebracht voordat de keuring wordt uitgevoerd zal de klant zelf instaan voor de kosten van herkeuring.  De klant is verantwoordelijk voor een elektrische installatie in de woning/gebouw, conform AREI richtlijnen.  Indien na levering de elektrische installatie niet AREI wordt goedgekeurd, doordat de elektrische installatie in de woning, los van de bestelling, niet voldoende is dan zijn de kosten voor herstel en herkeuring voor de rekening van de klant.

De AREI keuring dient te gebeuren op de met Durasun afgesproken datum.  De datum hiervoor kan maximaal één maal verplaatst worden, zo niet worden er een administratieve kost van € 500,- aangerekend.

De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringkast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de panelen tot de zekeringkast de 25 m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt.

Als bij de PV-installatie blijkt dat de basis elektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige wetgeving, dan moet de klant de nodige aanpassingen laten doen (bvb. aarding die niet conform is, omschakeling naar 3 fase,…) op eigen kosten.

De klant bevestigt dat hij op de hoogte is dat door de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw zonder elektriciteit moet worden gezet.  De klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van zijn elektrische apparaten alsook het bewaren van de instellingen.  Wanneer blijkt dat bepaalde toestellen na het afzetten van de elektriciteit niet meer correct functioneren kan Durasun hier geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.  Indien er evenwel al een interventie geweest is vanuit Durasun waaruit voorgaande blijkt dan zal dit in regie aan de klant gefactureerd worden aan de op dat ogenblik geldende tarief.

De verantwoordelijkheid voor het aangeven van de zonnepanelen installatie aan de brandverzekering, ligt bij de klant.

Artikel 22 – Garanties

Op de installatie gelden de volgende garanties:

 • Op de panelen: Productgarantie: conform de overeenkomst in bijlage. DURASUN BVBA verwijst naar de producent van de panelen aangaande het rendement en de door deze producent gegeven garantie op de panelen. De garantietermijn begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage.
 • Op de omvormer: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst. Ook hier wordt enkel normaal gebruik gedekt conform de garantievoorwaarden van de fabrikant..
 • Op het montagemateriaal: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de klant gekozen formule, terug te vinden op de overeenkomst.

Alle garanties zijn geldig indien de installatie als een goede huisvader onderhouden wordt.  Indien er werken aan de installatie uitgevoerd worden, uitgezonderd osmosereiniging door een gespecialiseerde firma, dienen deze door Durasun uitgevoerd te worden, dit om de garantie te behouden.  Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden, kan Durasun in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden.

De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan installateurs van Durasun of diens onderaannemer.  Indien dit wel zou gebeuren zal Durasun in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden.  Alsook draagt Durasun in geen geval garantie verantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door Durasun.